06309325021

mariaagnes21@gmail.com

Cím: 1024 Budapest Fillér utca 19.

Közhiteles nyilvántartásom /működési nyilvántartás/

https://kereso.enkk.hu oldalon található. 

Működési nyilvántartási számom: 583

Működési engedély szám: BP-02/NEO/29271-10/2021.

Magyar Orvosi Kamara tagságom a működési nyilvántartási szám beírásával

itt ellenőrizhető:

https://mok.hu/tagsagellenorzes

Magyar Orvosi Kamara nyilvántartási szám: 500467Szekeres Mária Áegnes adatkezelési tájékoztatója

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Szekeres Mária Ágnes adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 679/2016 sz. rendelete, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Szekeres Mária Ágnes

Székhely: 1024 Budapest Fillér u. 19. I. em. 1. /A

Weblap : https://szekeres-maria-agnes9.webnode.hu/

Kapcsolattartás: Telefon: 06309325021 e-mail: mariaagnes21@gmail.com

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti email címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

1. Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

a) Kapcsolatfelvétel céljából email-en, telefonos, SMS, és postai megkereséssel;

b) Pszichológiai, szóban létrejövő terápiás szerződésünk teljesítése céljából;

c) Pszichológiai szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése (tevékenységünkből származó bevétel könyvvezetési és adózási kötelezettségének teljesítésére) és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából is kezeljük.

2. Az Ön személyes adatait az alábbi jogalapokon kezeljük

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) kapcsolattartás jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: a terápiát igénybe vevőkkel való kapcsolat folytonosságának biztosítása.

c) szerződés teljesítése jogalap: szerződéses partnerek (terápián résztvevők) adatainak kezelése céljából: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

d) érintett hozzájárulása jogalap: on-line regisztráció célból: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.

4. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

Személyes adatait kizárólag Szekeres Mária Ágnes kezelheti.

Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítéséhez (számlázáshoz) az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Név:  Rigán Zsolt könyvelő

Elérhetőségi címe:

Szív 2 Szolgáltató Kft. / Rigán Zsolt E.V.

1063 Budapest, Szív utca 2. fszt. 3.

Tel.: +36 1 321-7177

M.tel.: +36 20 488-5943

Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpont szükséges.

 

Az Adatkezelő nem továbbít külföldre adatot.

5. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg

a) hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, információt kapjon az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatait közöljük, az adatkezelés tervezett időtartamáról, és az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól. Kérésére az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel.

b) helyesbítéshez való jog

Amennyiben az Önre vonatkozó adatok elavultak vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.

c) törléshez való jog

Töröljük az Önre vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezeltük; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá ha azt a Ránk vonatkozó jogi kötelezettség előírja.

d) az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatai pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatai pontosságát;

b) Az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

c) Nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

e) a személyes adatai direkt marketing célokra való használatának megtiltása

Mi semmit nem reklámozunk az Ön részére, ilyen célból nem is kérjük és nem is kezeljük adatait.

f) adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g) tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

6. Jogorvoslati tájékoztatás

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keressen bennünket a mariaagnes21@gmail.com elérhetőségen. Panaszát kivizsgáljuk, és 30 (harminc) napon belül tájékoztatjuk a vizsgálat eredményéről és az általunk megtett intézkedésekről. Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság / 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11. postacím: 1363 Budapest Pf.: 9., tel.: +36-1-391-1400 fax: +36-1-391-1410 ugyfelszolgalat@naih.hu/.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 .
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!